DEKLARÁCIA
VRÁŤME ŠPORT DO RODINY

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Výsledkom prvej športovej konferencie Dieťa, rodič, šport, ktorá sa konala v dňoch 1. - 2. júna 2017 v Banskej Bystrici, je spoločná Deklarácia, pod ktorou sú podpísaný všetci jej signatári.

Prázdny

KONFERENCIA
DIEŤA, RODIČ, ŠPORT

BANSKÁ BYSTRICA 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Športové osobnosti, ako propagátori mládežníckeho športu...

DEKLARÁCIA VRÁŤME ŠPORT DO RODINY

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Signatári deklarácie Vráťme šport do rodiny zdôrazňujú že, rodič nesie hlavnú zodpovednosť za športovanie dieťaťa. Signatári deklarácie považujú za dôležité:

1.

Zaviesť inštitút športového poukazu ako nástroj zrovnoprávnenia šancí na športovanie detí.

2.

Otvoriť športoviská a školské ihriská pre rodinu.

3.

Vyzývať zodpovedné ministerstvá na dodržiavanie Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025.

4.

Vydať metodické usmernenie pre 5. ročník základnej školy o zdravom životnom štýle rodiny a zapracovať ho do učebných osnov.

5.

Organizovať zamestnávateľmi športové podujatia pre rodiny zamestnan- cov, ako súčasť ich sociálnej zodpovednosti.

6.

Odovzdať skúsenosti Európskych miest športu ďalším samosprávam pri propagácii športu v rodine.

7.

Vyzývať športové osobnosti, aby prispievali k propagácii mládežníckeho športu.

8.

Organizovať multišportové hry mládeže pod patronátom Slovenského olympijského výboru v spolupráci so športovými zväzmi.

9.

Ako súčasť veľkých športových podujatí organizovať sprievodné športové aktivity pre deti a rodičov.

10.

Do roku 2020 zvýšiť počet hodín povinnej telesnej výchovy najmenej o jed- nu hodinu týždenne pre všetky stupne škôl.

11.

Upozorňovať, že už 30 minút chôdze denne je podľa Ligy proti obezite účinnou prevenciou civilizačných ochorení a predlžuje život.

12.

Zvýšiť finančnú dotáciu štátu na organizáciu športových podujatí pre deti a rodičov.

PARTNERI INICIATÍVY

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

© ŠPORT DO RODINY | Nezávislá iniciatíva | 2017 - 2019
Vytvorené systémom Audience Toolkit.